The personal lists of donation to the Huixian Earthquake Engineering Foundation

(2002.07-2007.07,According to the donations of time order)

 

The donation amount is high than ¥10000.00:

QI, Xiaozhai

QIAN, Lingxi

HUANG, Haohua

ZHOU, Xiyuan

SONG, Ruixiang

LI, Xiaojun

YUAN, Yifan       

TAO, Xiaxin

CHEN, Zhangli

 HU, Yuxian

WANG, Yayong

ZHENG, Jilie

WANG, Zifa

DONG, Weimin

ZHANG, Minzheng

CHEN, Jianmin

CHEN, Guoxing

LIU,Huixian’ Family Members

 

 

 

The donation amount is from ¥5000.00 to ¥9999.00:

WANG, Shaorong   

WEI, Jiwu

YANG,Xueshan

OU,Jinping

 

The donation amount is from ¥1000.00 to ¥4999.00:

XIONG,Jianguo

HUANG, Zhenping

JIANG, Jinren

BO, Jingshan

SUN, Baitao

WU, Huijuan

CHEN, Guoxing

LU, Ming

WANG, Qianxin

LIU, Ying

JIN, Xing

LUO, Xuehai

WANG, Qianmei

LI, Hongjing

PENG, Kezhong

 

 

The donation amount is less than ¥1000.00:

GUO, Endong

LIU, Zengwu

ZHANG, Zunhe

Hirokazu Iemura